متافیزیک زمان

ای بازگرداننده …

ای باز گرداننده آنچه از دست رفته است … از متون دعایی عرفان شیعه (دعای مشلول) _______________________ به نظر می رسد در دنیا هیچ امری ناممکن نیست؛ او، با دستانش ... ادامه مطلب