دستش را گرفت و گفت برخیز

فضایی غبار آلود از ذرات بدن هایی نیمه فلج، بویی شبیه گوشت سوخته، اصوات سحرانگیز و بُرندّه، صندلی هایی با طناب هایی ضخیم و انبوه غیر قابل شمارشی از تماشاچیانی ... ادامه مطلب