انسان

مردمان مشرق زمین

مردمان و زمین هایی که گذشته روحی خود را فراموش می کنند، خود را در اختیار آینده (زمان خطی فاقد معنا) در تسلط تکنولوژی قرار خواهند داد؛ اما هنوز هم ... ادامه مطلب