انسان

دستش را گرفت و گفت برخیز

فضایی غبار آلود از ذرات بدن هایی نیمه فلج، بویی شبیه گوشت سوخته، اصوات سحرانگیز و بُرندّه، صندلی هایی با طناب هایی ضخیم و انبوه غیر قابل شمارشی از تماشاچیانی ... ادامه مطلب

نحن سرّ الازلی

نحن سرّ الازلی بالوجود الابدی … ما سرّ ازلی هستیم، به سبب وجود ابدیمان … ما به اعتبار ارواح و نشأهٔ رتبتی، سرّی از اسرار ازلی هستیم، …چنان که فرزند ... ادامه مطلب