انسان مدرن

دستش را گرفت و گفت برخیز

فضایی غبار آلود از ذرات بدن هایی نیمه فلج، بویی شبیه گوشت سوخته، اصوات سحرانگیز و بُرندّه، صندلی هایی با طناب هایی ضخیم و انبوه غیر قابل شمارشی از تماشاچیانی ... ادامه مطلب

چنانش دیدم که در توان داشتم

در دفتر پنجم (تجلی الهی و ولادت روحانی) کتاب زمان ادواری آمده است: در اعمال پطرس، کتابی که به مجموعه های موسوم به «آپوکریفایی»، تعلق دارد و این مجموعه مخصوصاً ... ادامه مطلب

اینجا و اکنون

پرسش: اهمیت این جمله چیست: “اینجا و اکنون”؟ پاسخ: فلسفهٔ عمیقی در این مطلب هست. اینجا و اکنون یعنی اینکه انسان تماماً بر آنچه می کند متمرکز باشد، نه اینکه ... ادامه مطلب