آبان 16, 1399

اتصال (فیلم بابا عزیز)

در زمان اتصال حسّی با اثر هنری، فرد هوای درون (دم و بازدم نفسانی) پدیدآورنده آن را تنفس میکند؛ در چنین حالتی فضای درونی مخاطب یا نورانی میشود یا ظلمانی. ... ادامه مطلب

تببین جایگاه سوژه در عکاسی

در فرآیند عکاسی فرد در جایگاه مشاهده کننده، پدیده ای را بصورت مکانیکی ثبت می کند. در اینجا فرد بوسیله چشم و ادراک بصری پدیده مورد نظر را مشاهده کرده ... ادامه مطلب

ارتباط دنیا و زمین با هنر

دنیا مکان ادراک (شبه فهم توأم با توهم) هنرمندان دروغین است و زمین (ارض نیمه روحانی – حقایق بصری زمینی – برزخ زمینی) محل مشاهدات هنرمندان حقیقی است. شبه هنرمند ... ادامه مطلب