جهان در حال سماع

شیخ را گفتم که رقص کردن بر چه می آید؟
شیخ گفت جان قصد بالا کند همچو مرغی که خواهد که خود را از قفص به در اندازد. قفص تن مانع آید، مرغ جان قوّت کند و قفص تن را از جای برانگیزاند. اگر مرغ را قوّت عظیم بود، پس قفص بشکند و برود، و اگر قوّت ندارد سرگردان شود و قفص را با خود می گرداند. باز در آن میان آن معنی غلبه پدید آید، مرغ جان قصد بالا کند و خواهد که چون از قفص نمی تواند جستن، قفص را نیز با خود ببرد، چندانکه قصد کند یک بدست بیش بالا نتواند بردن. مرغ قفص را بالا می برد و قفص باز بر زمین می افتد.

رسالة في حالة الطفوليّة
شیخ شهید شهاب الدین سهروردی
کتاب عقل سرخ – شرح و تأویل داستانهاي رمزی سهروردي
دکتر تقی پورنامداریان

میبایست خاطر نشان کرد که موضوع سماع و رقص در دوره کنونی و در نگاه عام، از مسیر خود بسیار دور شده و به ندرت می توان محفل یا سالکی را مشاهده کرد که از شدت جذبه و غلبه محبت یا اشتیاق الهی، سماع کند.
گاهی برای یک سماع حقیقی، ۳۰ سال ریاضت و کسب معرفت لازم است تا پدیدار رقص با مبانی حقیقی اش اتصال یافته و از نفسانیت و “من های جعلی و آلوده” آزاد گردد.
سماع و رقص (به معنای حقيقی) انعکاس، جريانی باطنی در هستی است.

در آینده درباره مباحثی مانند سماع، هنر رقص، پیکر شناسی انسان، ارتباط اندام با نقاط نورانی و ارتباط آن با عالم کبیر و هنر حقیقی و شبه هنر مطالبی ارائه خواهد شد.

_______________
Video: The bab aziz

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *