دریچه ای به عالم خیال


از یک نظر هنر طبیعت انعکاس عوالم وجود در دنیا و نیز کمک به انسان است و از سوی دیگر طبیعتِ هنر اتصال ذاتی با عالم خیال است. عالم خیال به معنای حقیقی ساحتی مثالی و نیمه مجرد و در نقطه مقابل دنیای وهم آلود، ذهنی و مغشوش روان انسانهاست. طبیعت هنر از میان برداشتن اوهام انسانی و جدایی آن از عوالم مثالی و نورانی است و اگر در اثر هنری این سرشت و طبیعت حس نگردد شاید که از سوی مراتب نازل و پست روان انسان شِبه هنرمند نشأت گرفته باشد. طبیعت نورانی هنر در اتصال با عالم مثال همان پیوند دیرینه انسان با باطن طبیعت است که در دوره کنونی فرزندان آدم آن را به فراموشی سپرده اند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *