انســان مــدرن

_

انسان از دوره­ های مختلف تاریخی عبور کرده و از این رهگذر شاهد انواع متنوعی از معرفت و علم بوده است. در عصر حاضر او اگرچه مسائل و مجهولات ادوار تاریخی گذشته را با عنوان «علم» پاسخ گفته اما با مسائلی در حوزه معرفت شناسی نظیر مرگ، جاودانگی، الوهیت و … به مشقتی مدرن گرفتار آمده است. انسان امروز را می ­توان انسان عبور کرده از سطح جسم به سطح ذهن دانست اما آیا او خواهد توانست راهی بسوی برون رفت از این تنگنا را بیابد و هنر چه نقشی در این وضعیت خواهد داشت.