با ما همراه باشید در

کارگاه متن خوانی

مطالعه آثار اندیشمندانی نظیر هانری کربن، رنه گنون و … و نیز تأمل در متون کهن عرفانی مانند داستان های تمثیلی شهاب الدین سهروردی و بوعلی سینا و همچنین بررسی آثار حکمی-عرفانی مشرق زمین، جزو یکی از اهداف پوروشه خواهد بود؛ و امیدواریم خوانش این متون راهگشای مسائل روزمره باشد.