با ما همراه باشید در

کارگاه اکران فیلم

در این بخش سعی بر این خواهد بود اکران فیلم از طریق انتخاب آثاری صورت گیرد که در محورهای مورد فعالیت سایت تعریف شده و بدین منظور موضوعاتی نظیر انسان، طبیعت و متافیزیک مورد توجه خاصی بوده که هدف از نمایش و تحلیل اینگونه آثار، طرح مسائل عرفانی-فلسفی با رویکرد مطالعات تطبیقی و مقایسه ادیان شرقی با سایر اندیشه های حکمی مغرب زمین است؛ و این امر محقق نخواهد شد مگر در سایه تأمل و مطالعه «هنر حقیقی» که امید است در بستر اکران آثار سینمایی بطور مناسب شکل گیرد.