معنـــای طبیعـــت

_

اولین مفهومی که از کلمه طبیعت به ذهن می­رسد، جهان پیرامون و محیط زیست است اما بر خلاف مفهوم عرفی در این بخش طبیعت به معنای سرشت، ذات، گوهر یا ماهیت خواهد بود. البته نسبت هنر و طبیعت به معنای عرفی آن نیز از نکاتی برخوردار است که به آن خواهیم پرداخت.