شبـــــه هنــــــــر

_

هر آنچه از درون لایه های ذهنی-روانی انسان به بیرون و به نام هنر ارائه می گردد شایسته نام هنر نیست بلکه انتشار انرژی های آلوده ای است که راهی جز این نیافته است که به بهانه هنر، نفسانیت خود را عرضه کند. شبه هنر یکی از اصلی ترین منابع تغذیه من های جعلی درون انسان؛ و بسیاری از آثار شِبه هنری تابلویی از اغتشاشات ذهنی-روانی افراد است.