مکــان

_

در صورت عدم وجود «مکان جسمانی» انسان معلق و سرگردان خواهد بود و مکان از طریق حس اتکاء، به انسان آرامش می بخشد. گرچه انسان این مفهوم (مکان مندی و اتکاء) را از وجود اشیاء فیزیکی فهم می کند اما آنچه در حقیقت امر در هر لحظه ای رخ می دهد این است که انسان بر «امر لایتناهی» تکیه داشته و اشیاء حجابی بیش نیستند.