متافیزیــک موسیــقی

_

موسیقی، نوایی انعکاس یافته از صدای  تپش قلب امر مطلق است، تا از طنین آن انسان به خواب رفته در چاه ظلمانی دنیا بیدار گردد. انسان از طریق موسیقی متوجه عالم معنا شده و حرکت به سوی باطن خویشتن ( حضرت حق ) را آغاز می کند.