متافیزیــک عکاســی

_

همه ی پدیده های هستی لحظه به لحظه در حال تغییر و حرکت (صیرورت) است و به همین دلیل انسان مدرن توانایی مشاهده حالت سکون پدیده ها را ندارد؛ و از اینجا، جایگاه عکاسی مشخص می گردد. در این “فن هنری” زمان برای انسان منجمد، و فرصتی ایجاد می گردد تا فرد به لایه های عمیق درون عکس توجه کند.