زمــان

_

هر مرتبه ای از وجود زمان منحصر به خود را دارد و هر موجودی به ناچار تابع زمان خاصی است. انسان محدود به حالت های جسمی، ذهنی و روانی است و نیز به نظر می­رسد مسئله زمان برای انسان امری جسمی-ذهنی است و عبور از این دو سطح فرد را با ساحتی غیرقابل تصور مواجه خواهد کرد. خروج از زمان خطی و زندگی در زمان ادواری ، تجربه­ ای غیرقابل توصیف است.