انعکــاس

_

نور، شیء و آینه عناصر اصلی بازتاب هستند و از دیدگاه مابعدالطبیعی می توان گفت انسان و هستی چیزی جز بازتاب نورانیتِ «نورالانوار» در وسعتِ بی نهایت وجود نیست، با این توصیف هر شیء و پدیده ای آینه ای جهت مشاهده و معرفت نسبت به تجلیات خداوند است.