هنـــرِ طبیعـــت

_

خلق هستی، هنرِ خداوند است و در اینجا امرمطلق (خداوند) جهان را از حالات و موادی بی­شکل خلق کرده که مدام در حال تغییر و تبدل بوده و نهایتی برای آن قابل تصور نیست. هنرمند حقیقی «امر نامتناهی» است و تمام خلق­ شدگان بسوی نقاطی که پایانی برای آن قابل تصور نیست در حرکت ­اند؛ آنچه انسان در پدیدارهای طبیعی و روزمره تکراری، مشابه و محدود می ­انگارد در بطن خود بدیع، منحصر به فرد و در حرکتی توأم با سکون است که از سوی لاینتاهی آغاز و بسوی عوالم مافوق وجود در حرکت است.