طبیعـــتِ هنـــر

_

سوال این است که سرشت و بنیان هنر چیست؟ آیا انسان خالق هنر است یا هنر انسان را به منظور انتقال پیام رشد می­دهد؟ تفاوت در گونه های هنری ناشی از چیست؟ آیا مواجه با اثر هنری منجر به آگاهی خواهد شد؟ ساختار آثار شبه هنری چگونه است؟