انســان و هنــر

_

با توجه به توضیح بسیار مختصری که در بخش انسان شناسی ارائه گردید باید دید آیا پدیده هنر تنها با بخش های جسمی، ذهنی و روانی انسان ارتباط برقرار می کند و یا اینکه با مراتب باطنی نظیر «آتمن» در دین هندویی، «دَئِنا» در دین مزدایی و «سرّ» در عرفان اسلامی نیز متصل است. آنچه پذیرفته شده این است که هنر در سطح حواس ظاهری بیشترین کارکرد را دارد و آنچه به آن خواهیم پرداخت این است که هنر در مراتب باطنی هم تأثیرگذار است و هم تأثیرپذیر.